– Regulamin

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Postanowienia ogólne – Definicje

 1. Hackathon lub Wydarzenie – wydarzenie pod nazwą „Hackathon MIIR” odbywające się w dniach 28-29 września w Katowicach.
 2. Konkurs lub Konkursy – konkurs na innowacyjne rozwiązanie przedstawionych zagadnień problemowych odbywający się podczas Wydarzenia;
 3. Organizator – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), przy ul. Wspólnej 2/4, NIP: 526 289 51 99, REGON 14 03 15 583 z którym skontaktować się można pod adresem email kancelaria@miir.gov.pl;
 4. Prowadzący – Proidea Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, posługująca się nr NIP: 679-311-46-28, REGON: 362193004, wpisana do KRS pod numerem 0000570212, z którą skontaktować się można pod adresem email biuro@proidea.org.pl;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki konkursu Hackathon Hackuj dla Śląska!;
 6. Serwis – strona internetowa o adresie url www.hackathon.miir.gov.pl;
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji na Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału;

II Uczestnictwo w Hackathonie, obowiązki uczestników

 1. Organizator zawiadamia, że program Hackathonu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu przez okres 24 godzin.
 2. Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są pracownikami, lub współpracownikami, wykonującymi powierzone im zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora, ani spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych z Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio.
 3. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i Regulaminu oraz stosować się do poleceń Organizatora i Prowadzącego.

III Rejestracja do udziału w Hackathonie

 1. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Hackahtonie jest dokonanie rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem URL https://evenea.pl/event/hackujdlaslaska/
 2. Rejestracja dostępna jest od godziny 00:00 w dniu 10.09.2019, do godziny 00:00 w dniu 26.09.2019
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji bez podania przyczyny.
 4. Rejestracja jest skuteczna jedynie, gdy Uczestnik zaakceptuje zapisy
  1. „Zapoznałam/łem się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania”
  2. „Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym czasie oraz o przysługujących mi prawach do dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.”
  3. Brak akceptacji powyższych (poza opcjonalnymi) postanowień przerywa procedurę rejestracji i czyni ją nieskuteczną.

IV Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z aplikacja i udziałem w Hackathonie jest Organizator.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce Prywatności (link)

 V Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy Hackathonu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Hackathonu 
 2. Uczestnicy na Hackathonie są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane uwagi. Ponadto podczas Hackathonu zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 3. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Hackathonie, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.
 5. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Hackathonie.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora w przypadku odczucia zawrotów głowy, mdłości, silnego zmęczenia, bólu głowy lub innych niepokojących objawów.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (poza tymi zatwierdzonymi przez Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych.

VI Przebieg Hackathonu

 1. Teren „Fabryka Polecerany” w Katowicach przy ul. Porcelanowa 2, 40-246 Katowice jest udostępniany Uczestnikom od godziny 11:00 w dniu 28 września do godziny 15:00 w dniu 29 września
 2. Hackathon rozpocznie się o godzinie 12:00 w dniu 28 września, a zakończy około 24 godziny później.
 3. W przypadku zakończenia prac przez wszystkie zespoły przed upływem 24 godzin, Hackathon może ulec skróceniu.
 4. Organizator i Partnerzy (lista dostępna na: hackathon.miir.gov.pl) Hackathonu są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Hackathonu zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Hackathonu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Hackathonu wyraża zgodę z chwilą wejścia na teren Hackathonu.
 5. Organizator uprzedza, że przebieg Hackathonu będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników Wydarzenia, w szczególności jego utratę w wyniku kradzieży lub zniszczenia.
 7. Organizator w czasie trwania Hackathonu zapewnia:
  1. Wyżywienie;
  2. Napoje;
  3. Dostęp do instalacji sanitarnych;
  4. W ograniczonym zakresie dostęp do Internetu bezprzewodowego;
  5. Przestrzeń do pracy.

VII Konkurs

 1. W ramach Hackathonu przeprowadzony zostanie konkurs dla zespołów, którego przedmiotem będzie stworzenie projektów związanych z tematyką wydarzenia.
 2. Dokładna treść zadań konkursowych zostanie ogłoszona podczas rozpoczęcia Hackathonu.
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć zespoły złożone z od 1 do 6 osób.
 4. Ocenie podlegają jedynie rozwiązania, które zostaną w prawidłowym formacie dostarczone przez wybranego przez zespół przedstawiciela według wytycznych przedstawionych na przez Organizatorów na początku Hackathonu.
 5. Dostarczone do oceny zadania muszą zostać przygotowane w języku polskim
 6. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez jury.
 7. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.
 8. Nagrody są gwarantowane tylko dla zwycięskich zespołów, jednak Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród.
 9. Oferowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 10. Nagrody przyznawane są na rzecz zespołu, który zobowiązany jest do podziału otrzymanej nagrody między Uczestnikami tworzącymi zespół.
 11. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %, który uiszcza Prowadzący. Nagrody mogą podlegać dodatkowemu opodatkowaniu w kraju siedziby Uczestnika.
 12. Prowadzący jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przyrzekane przez Partnerów i Sponsorów.

VIII Jury i kryteria ocen

 1. Oceny przedstawionych przez zespoły projektów dokonuje jury złożone z osób wybranych przez Organizatora na podstawie ich umiejętności i wiedzy. Skład jury ogłoszony zostanie nie później niż w momencie rozpoczęcia Konkursu.
 2. Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem:
  1. innowacyjności,
  2. możliwości praktycznego zastosowania,
  3. wartości wdrożeniowej,
  4. kompletności
  5. potencjału biznesowego.
 3. Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego jury, wybieranego przez członków jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
 4. Decyzje jury i członków jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

IX Własność intelektualna

 1. Zgłaszając do oceny zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do zgłaszanych przez siebie projektów, oraz że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami prawnymi.
 2. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do najlepszych rozwiązań zostają przekazane Organizatorowi Hackathonu z chwilą wydania nagrody zwycięskim Uczestnikom. Laureaci zawrą umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Partnera merytorycznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

X Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl)
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   2. http://www.uokik.gov.pl/wazne adresy.php.
 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Hackathonie, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uczestnik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Uczestnik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

XI Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Hackathonu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Hackathonu są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia terenu Hackathonu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Hackathonu bądź jego odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu w terminie.
 4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Hackathonu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym w zakresie terminów Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Hackathonu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Hackathonie.
 7. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Hackathonu decyduje Organizator.
 8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Uczestników będących konsumentami, wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 września 2019r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………., …………………………

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Zwana dalej „Umową” zawarta między

……………………………………………………………..,

zamieszkałym/z siedzibą w

……………………………………………………………..,

nr PESEL/ numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

……………………………………………………………,

zwanym dalej „Autorem”

a

……………………………………

zwanym dalej „Nabywcą”.

§1

 1. Autor oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) jest twórcą dzieła ……………………………………….., zwanego dalej „Utworem”.
 2. Autor oświadcza, że Utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy.
 3. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

§2

 1. Na podstawie Umowy Autor przenosi na Nabywcę, za kwotę otrzymanej nagrody pieniężnej, autorskie prawa majątkowe do Utworu.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim rozwiązanie stanowi program komputerowy odbywa się względem następujących pól eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  2. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
  3. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii,
  4. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim rozwiązanie nie stanowi programu komputerowego, odbywa się względem następujących pól eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi,
 2. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet  w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu,
 3. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu,
 4. publiczne odtwarzanie,
 5. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników,
 6. publiczne wykonanie,
 7. najem i użyczenie,
 8. wystawienia,
 9. wyświetlania,
 10. sporządzania wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).
 11. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.
 12. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.
 1. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Umowy (nagroda pieniężna) Autor na mocy Umowy przenosi na Nabywcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej, zezwala Nabywcy na wykonywanie praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz upoważnia Nabywcę do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych nastąpi bezwarunkowo z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1.
 3. W okresie od dnia dostarczenia Utworu do chwili otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Autor zezwala Nabywcy na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
 4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Nabywcę prawo własności nośnika, na którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony.
 5. Autor zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych.
 6. Autor uprawnia Nabywcę do pierwszej publikacji.
 7. Autor oświadcza, że utwór, do którego prawa są przenoszone niniejszą Umową, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.

§3

 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania Utworu.
 2. Autor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania Umowy.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy.

§4

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej jako aneks do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

§5

 1. W przypadku sporów wynikających z treści Umowy, właściwy będzie sąd dla strony pozwanej.
 2. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….. …………………………….

Nabywca Autor

Back to top