– ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

  • Contrast
  • Layout
  • Font

CEL 1: WZROST INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU I INWESTYCJI ROZWOJOWYCH W REGIONIE

ZESPÓŁ INB – A

Sztuczna inteligencja jako kierunek innowacji w medycynie 

Celem projektu było opracowanie modelu uczenia maszynowego, na potrzeby kwalifikacji pacjentów do obrazowania angiografii tętnic wieńcowych z kontrastem. Standardowa procedura polega na wykonaniu dwóch obrazów tętnic wieńcowych, bez kontrastu i następnie z kontrastem. Metoda z kontrastem stanowi obciążenie dla organizmu pacjenta, z uwagi na dużą zawartość jodu oraz dodatkową dawkę promieniowania. Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że wykonywanie angiografii z kontrastem, u każdego pacjenta, jest bezzasadne, gdyż obecność zmian miażdżycowych jest widoczna, po zastosowaniu odpowiednich algorytmów, już na pierwszym zdjęciu. Wiedząc o istnieniu takiej możliwości opracowaliśmy algorytm uczenia maszynowego rozpoznający zmiany miażdżycowe obecne na pierwszym zdjęciu angiograficznym, i tym samym wykluczyć, lub potwierdzić, zasadność wykonywania kolejnego zdjęcia. Stworzona aplikacja pozwoli lekarzowi w sposób łatwy, po wpisaniu wymaganych zmiennych, zadecydować o dalszym postępowaniu medycznym. 

Do rozwiązania postawionego problemu wykorzystano dwa środowiska programistyczne – Python oraz Visual Studio. Model uczenia maszynowego przygotowano w Pythonie. Zawarto w nim listę instrukcji do wykonania, na podstawie analizy przekazanych im danych uczących. Sam proces tworzenia wiedzy o rozwiązaniu nazywamy uczeniem, zaś wynikiem procesu jest właśnie model danych. Dane zastosowane do „uczenia” zostały pozyskane z przekazanych nam otwartych baz danych, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aplikację desktopową wykonano w platformie graficznej WPF w języku C#. W niej odbywa się trenowanie przygotowanego modelu, z zastosowaniem biblioteki open-source XGBoost. Po zainstalowaniu aplikacja będzie dostępna dla użytkownika z poziomu pulpitu. Łatwy w obsłudze oraz intuicyjny interfejs graficzny pozwala na zminimalizowanie pomyłek przy wprowadzaniu danych wejściowych i odczytywaniu wyniku. 

Wdrożenie projektu może zostać przeprowadzone niewielkim nakładem finansowym, w porównaniu do korzyści dla budżetu NFZ płynących z zastosowania algorytmu sztucznej inteligencji. Dodatkowo chronimy pacjenta, poprzez nienarażanie go bezzasadnie na kolejną dawkę promieniowania. Dane pozyskane z otwartych baz NFZ pozwalają wnioskować, że przemysł medyczny województwa śląskiego jest najsilniej rozwijającym się w Polsce. Posiada również największą liczbę pacjentów. Dlatego to właśnie tutaj potrzebne są szybkie i łatwe do wdrożenia rozwiązania, które oszczędzają czas pacjentów i lekarzy, zmniejszają długość kolejek do specjalistów i, w konsekwencji, usprawniają działanie całego systemu zdrowia. 

MIRELLA URZENICZOK
MATEUSZ KRYSIŃSKI

CEL 2: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI MIESZKAŃCÓW REGIONU 

ZESPÓŁ SZOPIENICKI THINK TANK

Centrum Dojrzałego Ślązaka – aktywizacja zawodowa osób 50+ 

Województwo Śląskie cechuje się jednym z najniższych w Polsce współczynników aktywności zawodowej – ​ponad 1,7 mln osób w wieku produkcyjnym nie podejmuje działań związanych z pracą zarobkową.
W tej grupie zdecydowanie nadreprezentowane są osoby o wieku powyżej 50 lat – w 2017 roku stanowiły ​70,2 % osób nieaktywnych zawodowo!
Jednocześnie pracodawcy co raz częściej mają problem z rekrutacją pracowników, gdyż brakuje ich wśród młodych i w średnim wieku.
Paradoksalnie, osoby o najdłuższym stażu pracy i największym doświadczeniu życiowym są też najbardziej zagrożonymi wykluczeniem zawodowym, z uwagi na szkodliwe stereotypy.
Z opracowanej w 2014 r. prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do ​2050 r. ubędzie ponad ​4,5 mln Polaków,​natomiast wzrośnie zarówno liczba jak i odsetek osób w wieku ponad 60 lat. Urząd szacuje, że w ​2025 r. po sześćdziesiątce będzie ponad ​10 mln. osób,​czyli prawie ​28 proc. wszystkich, w ​2035 r. j​uż 11,4 mln (32 proc.),​w ​2050 r. – ich udział wzrośnie do ponad ​40 proc. (13,7 mln)4.

Biorąc pod uwagę nieuchronne i postępujące się starzenie społeczeństwa problem braku aktywności zawodowej wśród najstarszych pracowników będzie jedynie się pogłębiać i skutkować będzie coraz wyższym kosztem społecznym. Niski wiek emerytalny Polaków oraz emerytury, które niewielu osobom wystarczają na życie na satysfakcjonującym poziomie, stanowiądodatkowe czynniki aktywizacyjne.

Odpowiedzią na przedstawiony problem jest: 

 • stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej instytucji wspierającej osoby 50+ na rynku pracy 
 • szkolenie ​4 800 osób 50+ rocznie, a​by ich kompetencje sprostały wymaganiom nowoczesnych przedsiębiorstw 
 • doradztwo zawodowe dla ​24 000 osób rocznie 
 • portal internetowy z ofertami pracy dedykowanymi dla osób 50+ 
 • kampania marketingowa​ kierowana do osób starszych z budżetem ​500 000 zł
 • roczny budżet nieprzekraczający ​2 mln zł 
 • współpraca z pracodawcami 
 • przywrócenie rocznie do aktywności zawodowej ok. 50 000 – 100 000 os. 50+ 

Centrum Dojrzałego Ślązaka ma zadanie kompleksowo zająć się problemem utrzymania najbardziej dojrzałych pracowników na rynku pracy i zaproponowaniem im dedykowanych miejsc pracy u współpracujących z ośrodkiem pracodawców, a co za tym idzie poradzić sobie z ​problemem starzejącego się społeczeństwa, braku podaży na rynku pracowników oraz niskich emerytur, pozytywnie stymulując przy tym osoby dojrzałe do podejmowania ciągłej aktywności. 

KAMILA KNAP
JÓZEF PAWLIKOWSKI

CEL 3: ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

ZESPÓŁ SZYCHTA W GORRIONIE

JADAMY NA SZYCHTA!

Natężenie ruchu na drogach Województwa Śląskiego jest obecnie największe w całej Polsce. W ramach realizowanego Programu dla Śląska trwa modernizacja i rozbudowa Śląskiej sieci drogowej, a w przekonaniu naszego zespołu poza zwiększaniem przepustowości na- leży także prowadzić równolegle działania, które pozwolą skutecznie ograniczyć ruch drogowy – szczególnie w Katowicach i innych dużych miastach aglomeracji.

Jadymy na Szychta to aplikacja mobilna wspomagająca wspólne przejazdy do pracy w ramach tak zwanego carpoolingu czyli wspól- nych podwózek. Ta promowana na całym świecie inicjatywa pozwa- la na ograniczenie ilości samochodów wjeżdżających do miast, a tym samym zmniejszenie korków oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Aplikacja nie tylko uzupełnia działania rządu mające na celu rozwój infrastruktury transportowej, ale także wpiera przyszłe działania i plany. Zbierane przez aplikację dane o trasach dojazdu do pracy Ślą- zaków posłużyć mogą bowiem władzom regionu do optymalnego planowania komunikacji miejskiej oraz wskazać miejsca w których zasadna jest budowa parkingów służących przesiadkom osób stosują- cych na co dzień carpooling.

W ramach wykonanego w 24 godziny zadania nasz zespół zdołał wymyślić i skonsultować z mentorami pomysł rozwiązania, zaprojek- tować je oraz oprogramować pierwszą wersję aplikacji Jadymy na Szychta realizującą zakładaną podstawową funkcjonalność.

MARTA JACHTOMA
MATEUSZ MICHALSKI
ŁUKASZ WROŃSKI
TOMASZ DUBIEL

ZOBACZ DEMO PROJEKTU SZYCHTA W GORRIONIE

KRYTERIA, WEDŁUG KTÓRYCH JURY DOKONAŁO OCEN PRAC:

POMYSŁOWOŚĆ: 20% oceny

KOMPLETNOŚĆ PROJEKTU: 20% oceny

POTENCJAŁ WDROŻENIOWY: 30% oceny

PREZENTACJA: 20% oceny

CZYNNIK “WOW”: 10% oceny

Back to top